Общите условия са актуализирани последно на 23.04.2021

1. Въведение

Настоящите Общи условия се отнасят за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги.  Може да бъдете обвързани с допълнителни договори, свързани с отношенията ви с нас или с каквито и да било продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на която и да е разпоредба на настоящите Общи условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат предимство.

2. Обвързване

Регистрирайки се, влизайки или използвайки по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия, посочени по-долу.  Самото използване на този уебсайт предполага познаването и приемането на настоящите Общи условия.  В някои конкретни случаи можем също да ви помолим да се съгласите изрично.

3. Електронна комуникация

Използвайки този уебсайт или комуникирайки с нас по електронен път, вие се съгласявате и потвърждавате, че можем да комуникираме с вас по електронен път на нашия уебсайт или чрез изпращане на имейл до вас, и вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Ви предоставим по електронен път отговарят на всяко законово изискване, включително, но не само, изискването тези съобщения да бъдат в писмена форма.

4. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху уебсайта и данните, информацията и други ресурси, показвани от или достъпни в уебсайта.

4.1 Всички права са запазени

Освен ако конкретно съдържание не диктува друго, не ви се предоставя лиценз или друго право по авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост.  Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате в какъвто и да е електронен носител, променяте, реверсирате, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, монетизирате, продавате или комерсиализирате каквито и да било ресурси на този уебсайт под каквато и да е форма, без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото не е предвидено друго в разпоредбите на задължителното право (като правото на цитиране).

5. Бюлетин

Независимо от гореизложеното, можете да изпратите нашия бюлетин в електронна форма на други, които може да се интересуват от посещение на нашия уебсайт.

6. Собственост на трета страна

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на трети страни.  Ние не наблюдаваме и не преглеждаме съдържанието на уебсайтовете на други страни, към които има връзка от този уебсайт.  Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет и на приложимите Общи условия на тези трети страни.  Изказаните мнения или материали, които се появяват на тези уебсайтове, не са непременно споделени или одобрени от нас.

Ние не носим отговорност за каквито и да било практики за поверителност или съдържанието на тези сайтове. Вие носите всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и свързаните с тях услуги на трети страни. Ние няма да поемем отговорност за загуби или щети по какъвто и да е начин, независимо от причината, произтичаща от разкриването на лична информация на трети страни.

7. Отговорна употреба

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за целите, предвидени и разрешени от настоящите Общи Условия, всички допълнителни договори с нас, както и приложими закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в бранша. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои от (или е свързан със) злонамерен компютърен софтуер; да използвате данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или провеждате каквито и да било системни или автоматизирани дейности по събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини увреждане на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

8. Съдържание, публикувано от вас

Можем да предоставим различни инструменти за отворена комуникация на нашия уебсайт, като коментари в блогове, публикации в блогове, форуми, табла за съобщения, оценки и рецензии и различни услуги в социалните медии. Може да не е възможно за нас да проверим или наблюдаваме цялото съдържание, което вие или други може да споделите или изпратите на или чрез нашия уебсайт. Въпреки това си запазваме правото да преглеждаме съдържанието и да наблюдаваме цялото използване и активност на нашия уебсайт и да премахваме или отхвърляме каквото и да е съдържание по наша преценка. Публикувайки информация или използвайки по друг начин каквито и да било инструменти за отворена комуникация, вие се съгласявате, че съдържанието ви ще спазва настоящите Общи условия и не трябва да бъде незаконно или да нарушава законните права на което и да е лице.

9. Публикуване на идея

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която бихте искали да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване.  Ако ни го разкриете при отсъствие на такова писмено споразумение, вие ни давате световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия.

10. Прекратяване на употребата

Ние можем по свое усмотрение по всяко време да модифицираме или да прекратим достъпа, временно или постоянно, до уебсайта или която и да е Услуга по него. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на достъпа ви или използването на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на обезщетение или друго плащане, дори ако някои функции, настройки и / или каквото и да е Съдържание, на което сте допринесли или сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или да се опитвате да заобикаляте каквито и да било мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

11. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел няма да ограничи или изключи всяка гаранция, посочена от закона, която би било незаконно да се ограничава или изключва.  Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „такъв, какъвто е вид“ и „колкото е наличен“, като може да включва неточности или печатни грешки. Изрично се отказваме от всякакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, по отношение на наличността, точността или пълнотата на Съдържанието.  Ние не даваме гаранция, че:

  • този уебсайт или нашето съдържание ще отговарят на вашите изисквания;
  • този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничават или изключват нашата отговорност по какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност.  В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително каквито и да е щети за загуба на печалба или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни или загуба или увреждане на имущество или данни), направени от вас или от трети страна, произтичаща от вашия достъп или използване на нашия уебсайт.

Освен доколкото в който и да е допълнителен договор изрично е посочено друго, нашата максимална отговорност към вас за всички вреди, произтичащи от или свързани с уебсайта или каквито и да било продукти и услуги, продавани или разпространявани чрез уебсайта, независимо от формата на легални действия, които налагат отговорност ( независимо дали по договор, собствен капитал, небрежност, планирано поведение, непозволено увреждане или друго) ще бъде ограничено до общата цена, която сте ни платили за закупуване на такива продукти или услуги или използване на уебсайта.  Такова ограничение ще се прилага в съвкупност за всички ваши искове, действия и причини за действие от всякакъв вид и естество.

12. Поверителност

За достъп до нашия уебсайт и / или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си, като част от процеса на регистрация.  Съгласявате се, че всяка информация, която предоставяте, винаги ще бъде точна, точна и актуална.

13. Достъпност

Ние се ангажираме да направим съдържанието, което предоставяме, достъпно за хора с увреждания.  Ако имате увреждане и не можете да осъществите достъп до която и да е част от нашия уебсайт поради вашето увреждане, ние ви молим да ни изпратите известие, включващо подробно описание на проблема, който сте срещнали.  Ако проблемът е лесно разпознаваем и разрешим в съответствие със стандартните за индустрията инструменти и техники за информационни технологии, ние незабавно ще го разрешим.

14. Ограничения за износ / Спазване на законодателството

Достъпът до уебсайта от територии или държави, където съдържанието или закупуването на продукти или услуги, продавани на уебсайта е незаконно, е забранено.  Не можете да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на България.

15. Възлагане

Не можете да възлагате, прехвърляте или сключвате с подизпълнители нито едно от вашите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо възлагане в нарушение на този раздел ще бъде нищожно.

16. Нарушения на настоящите Общи условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем действия, които сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или окончателно спиране на достъпа ви до уебсайта, контакт вашият доставчик на интернет услуги да поиска да блокират достъпа ви до уебсайта и / или да започнат правни действия срещу вас.

17. Форсмажорни обстоятелства

С изключение на задълженията за плащане на пари по настоящото споразумение, никакво забавяне, неизпълнение или пропуск от която и да е от страните да изпълни или спази някое от задълженията си по настоящото споразумение, ще се счита за нарушение на настоящите Общи условия.

18. Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и да ни държите безвредни, от и срещу всякакви претенции, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушаването на настоящите Общи условия и приложимите закони, включително правата на интелектуална собственост и правата за поверителност.  Вие ще ни възстановите незабавно щетите, загубите и разходите, свързани или произтичащи от такива искове.

19. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия и всяко споразумение, или неупражняване на каквато и да е опция за прекратяване, не се тълкува като отказ от такива разпоредби и не засяга валидността на тези Общи условия или на Споразумение, или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

20. Език

Настоящите Общи условия ще бъдат тълкувани изключително в Bulgarian. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

21. Цялото споразумение

Тези Общи условия, заедно с нашите Политика за поверителност и Политика за бисквитките, представляват цялото споразумение между вас и Ескорт Фотограф във връзка с използването от вас на този уебсайт.

22. Актуализиране на настоящите Общи условия

Може да актуализираме тези Общи условия от време на време. Датата, предоставена в началото на настоящите Общи условия, е последната дата за преразглеждане. Ще Ви изпратим писмено известие по имейл за всякакви промени или актуализации, а преработените Общи условия ще влязат в сила от датата, на която Ви изпратим такова известие. Продължаващото ви използване на този уебсайт след публикуването на промени или актуализации ще се счита за известие за вашето приемане да спазвате и да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. За да заявите предварителна версия на настоящите Общи условия, моля свържете се с нас.

23. Избор на закон и юрисдикция

Настоящите Общи условия се уреждат от законите на България. Всички спорове, свързани с настоящите Общи условия, са предмет на юрисдикцията на съдилищата на България. Ако някоя част или разпоредба на настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и / или неприложима съгласно приложимото законодателство, такава част или разпоредба ще бъде модифицирана, изтрита и / или изпълнена в максимално допустимата степен, така че да има ефект върху настоящите Общи условия.  Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

24. Информация за връзка

Този уебсайт е собственост и се управлява от Ескорт Фотограф.

Можете да се свържете с нас относно тези Общи условия чрез нашата страница Контакт.

Или като ни пишете на следния адрес: info@escort-factor.site
1000 Център, гр. София, обл. София

Нашата “Политика за бисквитките” може да бъде намерена на тази страница.

25. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.

Копирането е забранено!!!